No 2021. gada 1. janvāra ir stājusies spēkā prasība pēc skaņas izolācijas mērījumiem jaunbūvētām daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām pirms to nodošanas ekspluatācijā. Mērījumus veic ne mazāk kā trim konstrukcijām (Latvijas būvnormatīvam LBN 016-15 “Būvakustika” )

Skaņas gaisā izolācija attiecināma uz jebkurām konstrukcijām un apraksta spēju samazināt traucējošo skaņu (trokšņu) līmeni no akustiskiem avotiem (piemēram, runa, skaļruņi), bet triecientroksnis attiecināms uz soļu, mēbeļu stumšanu un citu tieši uz pārsegumu darbojošos skaņas avotu izolāciju.

Veicamie skaņas izolācijas mērījumi ēku konstrukcijām:

  • Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas – siena starp dzīvokli un koplietošanas telpām, siena starp dzīvokli un blakus dzīvokli, starpstāvu pārsegums starp dzīvokļiem;
  • Viesnīcas – siena starp blakus numuru guļamtelpām, siena starp numuru un koplietošanas telpām, starpstāvu pārsegums starp numuriem;
  • Biroju ēkas un biroju telpu grupai – siena starp darba telpām, siena starp darba telpu un koplietošanas telpām, starpstāvu pārsegums starp darba telpām;
  • Ārstniecības un veselības aprūpes ēkas – siena starp blakus palātām, siena starp operāciju telpām un koplietošanas telpu, starpstāvu pārsegums starp operāciju zāli un darba telpām;
  • Izglītības iestādes – siena starp nodarbību telpu un koplietošanas telpu, siena starp nodarbību telpu un blakus nodarbību telpu, siena starp dažādām zālēm un koplietošanas telpām;
  • Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirki, mūzikas, deju zāles un citas ēkas plašizklaides pasākumiem – siena starp dažādām zālēm un koplietošanas telpām, siena starp blakus esošām zālēm, starpstāvu pārsegums starp dažādām zālēm;
  • Sporta ēkas un sporta telpu grupa – siena starp sporta zāli un koplietošanas telpām, siena starp sporta zāli un darba telpām, starpstāvu pārsegums starp sporta zāli un darba telpām.

SIA “METRIO” mērījumu laboratorija ir Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) akreditēta laboratorija atbilstoši standarta LVS NE ISO/IEC 17025:2017 prasībām. Mērījumu laboratorija veic skaņas gaisā izolācijas un triecientrokšņa mērījumus atbilstoši starptautiskajiem standartiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.